LE AZ ALKOTMÁNYOZÁSSAL! 4. rész

Tisztelt Alkotmánybíróság!

Én, név, a mai napon (dátum) önökhöz fordulok a Fidesz-Kdnp alkotmányozásának megsemmisítését kérvényezve, a benyújtott alkotmánytervezet szövegének jogsértése, valamint a benyújtott alkotmánytervezet nemlétező támogatottsága miatt, valamint az alkotmányozás menetének jogsértő mivoltának okán.

Először is sérelmezem az ellenzéki pártoknak az alkotmányozásból való kizárását, melyet mind a párbeszéd kezdeményezésének hánya, mind az ellenzéki pártoknak az alkotmányozásban való szerepének a hatályos Alkotmányból a négyötödről szóló passzus megsemmisítése (ennek kapcsán külön beadványt terjesztek Önök elé, mert nevezett passzus megsemmisítése kétharmados szavazati aránnyal véleményem szerint alkotmánysértő) alátámaszt.

Másodszor sérelmezem az állampolgárok kizárását az alkotmányozás folyamatából.
Való igaz, eljuttatásra került a lakossághoz egy kérdőív a jelenleg folyó alkotmányozás kapcsán, de nevezett kérdőív még az alktományKONCEPCIÓ kapcsán íródott. Ám – a Fidesz-Kdnp saját nyilatkozata szerint – az utolsó kérdőívek kiérkezése előtt két nappal a Fidesz-Kdnp már kész szöveggel állt a nyilvánosság elé, ami azt jelzi, hogy a kérdőívek eredményével nem kívánnak érdemileg foglalkozni.
Ezt jelzi az a tény is, hogy a kiküldött utolsó kérdőíveket legfeljebb akkor lehetett visszajuttatni a válaszokkal az illetékes hivatalnak, ha még aznap postára adják a kérdőívet. Ezen elvárás azonban ésszerűtlen, hiszen a kérdőív kérdéseinek alapos átolvasásához, valamint a 13., szabadon kitölthető pont kitöltéséhez szükséges megfontolás és szövegezés nyilvánvalóan több napot is igénybevehet – elvégre olyan alapvető törvénynél, mint egy ország alkotmánya az alapos megfontolás legalábbis alapvető követelmény.
A kérdőíveknek amúgyis csak 10%-a érkezett vissza, és a visszaérkezett kérdőívek tartalma sem feltétlen jelenti hogy a beküldők egyetértenek a Fidesz-Kdnp alkotmányozásával illetve beterjesztett alkotmányjavaslatával.

Harmadszor sérelmezzük az Alkotmánybíróság mint jogi ellensúly kiszorítását a hatalom gyakorlásából.

Negyedszer sérelmezzük, hogy a közreadott alkotmánytervezet, bár maholnap szavaznak az elfogadásáról, még mindíg a beterjesztő pártkoalíció által folyamatosan, az utolsó pillanatban is változtatgatott.

Ötödször pedig sérelmezzük, hogy alkotmányozás a Fidesz-Kdnp választási progrmjában nem szerepelt, így arra a szavazóktól felhatalmazást nem kapott.


Magát a beterjesztett alkotmányjavaslatot is több okból aggályosnak, jogsértőnek tartjuk. A kifogásolt sorokat a kifogásokkal az alábbiakban közlöm:

„Isten, álld meg a magyart” – Ezen sor egyértelműen sérti a lelkiismereti szabadságot, amik nemzetközi egyezmények is garantálnak (pl. Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata)

„Nemzeti Hitvallás / Nemzeti Nyilatkozat” – A „nemzeti hitvallás” szószerkezet az alkotmányjavaslatot jogi irat helyett vallásos iart kategóriájába helyezi

„Büszkék vagyunk arra, hogy Szent István királyunk ezer évvel ezelőtt szilárd alapokra helyezte a magyar államot, és hazánkat a keresztény Európa részévé tette.” – a „keresztény Európa” szószerkezetben a kereszténység hangsúlyozása felesleges, valamint jelen korunkban már egyáltalán nem helytálló.

„Elismerjük a kereszténység nemzetmegtartó szerepét.” – Ez egyszerűen a kereszténységnek államvallásként való deklarálása. Sérti az egyházak és az Állam szétválasztásának alkotmányos passzusát, valamint a lelkiismereti szabadság alkotmányos és nemzetközi szerződésekbe foglalt passzuait. A kereszténység csakis a kereszténységen belül „megtartó erő”, a magyar nemzeté kollektíven egyértelműen NEM.
A fenti sor fényében a következő mondat „Becsüljük országunk különböző vallási hagyományait.” egyszerű felekezeti vallásgyakorlást engedélyez a kereszténységen belül.
Még ha az összefüggéstől el is tekintünk, „megtartó szerep” továbbra is csak és kizárólag a kereszténységet illeti az alkotmányjavaslat szerint a világnézetek (pontosabban az alktományjavaslat szövege szerint a vallások) közül, azaz itt sérül a jogelőtti egyenlőség elve.
De ha el is tekintenénk ezektől, ezen két sor összességében akkoris csak a vallás- és nem a lelkiismereti szabadságot engedélyezné, azaz az agnoszticizmust és az ateizmust (azaz a vallástól való szabadságot) már kizárja, márpedig ezen világnézeteket is mind alkotmányos, mind nemzetközi szerződések passzusai garantálják.

„Valljuk, hogy együttélésünk legfontosabb keretei a család és a nemzet, összetartozásunk alapvető értékei a hűség, a hit és a szeretet.” – ismételten államvallás deklarálását tenné itt a Fidesz-Kdnp alkotmánytervezete. Visszautasítok minden vallásos hitben való osztozást azok alátámasztatlansága, és gyakran kártékony volta miatt.

„Tiszteletben tartjuk ... a Szent Koronát, amely megtestesíti Magyarország alkotmányos állami folytonosságát.” - Ezen passzus bálványimádást, keresztény ereklyegyűjtést foglal alkotmányos keretek közé. Egyértelműen sérti a lelkiismereti szabadságot. A Szent Korona elv említését nem kifogásoljuk, amennyiben egyértelműen az összes állampolgárból eredezteti a jogforrást, nem pedig az arisztokráciából – mint azt az elv eredeti formájában tartalmazza.

„Nem ismerjük el történelmi alkotmányunk idegen megszállások miatt bekövetkezett felfüggesztését. Tagadjuk a magyar nemzet és polgárai ellen a nemzeti szocialista és kommunista diktatúrák uralma alatt elkövetett embertelen bűnök elévülését.” – Ezen passzussal a Fidesz-Kdnp az összes, a jelenleg hatájos Alkotmány alatt hozott törvényt és alkotmánnyal összefüggő történést illegitimnek minősítene, valamint a kommunista / szocialista pártok minden résztvevőjét egyszerűen köztörvényes bűnözőknek bélyegezné. Ez véleményem szerint megengedhetetlen.
Továbbá az említett korszak kiragadása szükségtelen és lényegtelen, különösen más korszakok fényében (pl. a középkori kereszténység évszázadai).

„Nem ismerjük el az 1949. évi kommunista alkotmány jogfolytonosságát” – őszintén szólva a jelenleg hatályos Alkotmány jogfolytonossága lényegtelen, mivel az országot teljesen új alapokra helyezték (királyság helyett köztársaság, keresztény államvallás helyett lelkiismereti szabadság).

„Valljuk, hogy a huszadik század erkölcsi megrendüléshez vezető évtizedei után múlhatatlanul szükségünk van a lelki és szellemi megújulásra.” – Ennek a mondatnak egyszerűen értelme sincs. Mit értenek „erkölcsi megrendülés” alatt? A lelkiismereti szabadság bevezetését? A rabszolgaság intézményének eltörlését? Az inkvizíció megszűnését? Netalán az ipari forradalmat?

„Bízunk a közösen alakított jövőben, a fiatal nemzedékek elhivatottságában. Hisszük, hogy gyermekeink és unokáink tehetségükkel, kitartásukkal és lelki erejükkel ismét naggyá teszik Magyarországot.” – „ismét”? Ezzel a teljes magyar lakosságot, és az ország összes intéményét ócsárolják, valamint egy kellően stabil alkotmány helyett egy teljesen ingatag, holnap-sem-jó „alkotmányt” hoznának létre.

„Mi,. A 2010.április 25-én megválasztott Országgyűlés képviselői, Isten és ember előtti felelősségünk tudatában, Magyarország első, egységes Alaptörvényét a fentiek szerint állapítjuk meg.” – Holmi „Isten előtti felelősségvállalás” egyértelműen az egyházak és az Állam szétválasztásának, valamint a lelkiismereti szabadság megsértése.

„Születésével a magyar állampolgár gyermeke magyar állampolgár. Sarkalatos törvény a magyar állampolgárság keletkezésének vagy megszerzésének más eseteit is meghatározhatja.” – Sérelmezzük, hogy ezen és más helyütt említett sarkalatos törvényekről semmit nem tudhatunk, lévén anélkül az alktománytervezet passzusai nem láthatóak át kellőképpen, így véleményt sem alkothatunk róluk.
„Magyarország himnusza Kölcsey Ferenc Himnusz című költeménye Erkel Ferenc zenéjével.” – Erkel Ferenc zenéjével semmi problémánk, Kölcsey Ferenc Himnusza, eredeti formájában azonban, mivel a keresztény istenséghez szóló imádság, sérti a lelkiismereti szabadságot. A mindenkori himnusz, mint állami jelkép alkalmazásáról külön beadványt is Önök elé terjesztek, melyben kérvényezem a Kölcsey-féle Himnusz újraszövegezését, illetőleg új, nemzeti jelképként alkalmazott himnusz megírását.
„Magyarország támogatja a gyermekvállalást.” – Ez szép eszme, csakhogy aktuális pártpolitikát tartalmaz, így nem való egy alkotmányba. A probléma másik felét, a túlnépesedés problematikáját is figyelembe kell venni mielőtt ilyen elhamarkodott passzus kerül egy alkotmányba. Különsen aggályos a gyerekvállalás alkotmányba való foglalása a jelenlegi, igen alacsony foglalkoztatottsági ráta fényében. A lakosság foglalkoztatottság nélküli növelése egyszerűen a munkanélküliek számát gyarapítja 100%-ban.

„Mindenkinek joga van a gondolat, a lelkiismeret és a vallás szabadságához.” – Ezen passzus a többi paragrafus összefüggésében mindössze a felekezeti szabadságot engedélyezi a kereszténységen belül. Jelen összefüggéseiben nem alkalmas feladatának betöltésére.

„Magyarországon az állam és az egyházak különváltan működnek. Az egyházak önállóak.” – A második mondat jelen esetben látszólag felesleges. Ám összefüggésben az előtte álló mondattal azt jelenti, az Állam semmilyen módon nem szólhat bele az egyházak működésébe. Ezt kifogásoljuk.

„Minden ember jogképes.” – Aggályosnak tartjuk, hogy emellé a passzus mellé semmilyen kitétel nem társul. Legalábbis sarkalatos törvényekben kellene szabályozni a jogképtelenség eseteit (pl. kiskorúság, elmebetegség).

„A jövő nemzedékek érdekében nem tekinthető az egyenlő választójog sérelmének, ha sarkalatos törvény azokban a családokban, ahol van kiskorú gyermek, az anyának – illetőleg helyette törvényben meghatározott esetben más személynek - további egy szavazati jogot biztosít.” – Ez a jog előtti egyenlőség megsértése. Semmiben nem különbözik egy olyan kitételtől, mintha kereset (pl. aki gazdag annak lenne arányosan több szavazata), etnikum (pl. szőke-kékszemű-árja), világnézeti meggyőződés (pl. keresztény) vagy személynév (pl. Orbán Viktor) alapján adnának több jogot egyeseknek.


A Fidesz-Kdnp nem hagy elég időt a tisztességes kidolgozásra, nem hagy időt a normakontrollra, nem egyeztet senkivel, nem hagy semmilyen beleszólást senki és semmi által az „alkotmányozásába” (azaz az államformát diktatúrává változtatta köztársaság helyett jelen kormányzási periódusában), és alkotmánytervezetük több ponton alapvető jogokat sért, így kérem a Tisztelt Alkotmánybíróságot, hogy semmisítse meg a Fidesz-Kdnp alkotmányozását, és tiltsa meg a Fidesz/Kdnp-nek, hogy ismételten alkotmányozásba kezdjenek ezek után.-----------------
aláírás

dátumLesz egy ötödik rész is, kirakom ha megírtam. Abban a Fidesz-Kdnp leváltását fogom kérvényezni, mivel Magyarország (aka. Magyar Köztársaság) államformáját köztársaságból diktatúrává változtatta. Ez alapján előrehozott választások kiírását megokoltnak vélem.

Comments

Popular posts from this blog

Swamp Attack Wiki (episode 1-10)

Naruto - Shippuden - filmek - ovak - sorrend

Stephen King - Az (könyv) *frissítés alatt*